Свободни места за лекари специализанти

       Свободни места за лекари специализанти в  ” МБАЛ Пулс” АД:

ОБЯВА

I. На основание чл. 17, ал.1 от Наредба №1/22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, „МБАЛ Пулс” АД-Благоевград,  обявява конкурс за заемане на свободни длъжности за „лекар, специализант по ...“, с база за практическо обучение” МБАЛ Пулс” АД, както следва:

 1. Лекар, специализант по „Гастроентерология” – 1(едно) място;
 2. Лекар, специализант по „Нервни болести” – 1(едно) място;
 3. Лекар, специализант по „Ортопедия и травматология” – 1(едно) място;
 4. Лекар, специализант по „Образна диагностика” – 1(едно) място;
 5. Лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение” – 2(две) места;
 6. Лекар, специализант по „Хирургия” – 1(едно) място;
 7. Лекар, специализант по „Урология” – 1(едно) място;
 8. Лекар, специализант по „Кардиология” – 1(едно) място.

II. Изисквания към кандидатите:

 

 1. Да притежават придобита образавателно - квалификационна степен

„Магистър” по Медицина;

 1. Да са членове на Български лекарски съюз:
 2. Да не са осъждани с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер.

 

III. Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции, като предоставят следните документи:

 1.  Заявление до Изпълнителния директор на „МБАЛ Пулс” АД  (свободен текст);
 2. Автобиография европейски формат;
 3. Копие от диплома за придобита магистърска степен по медицина (с приложенията)
 4. Медицинско свидетелство (вкл. и от психодиспансера);
 5. Актуално свидетелство за съдимост;
 6. Удостоверение за членство в съответната съсловна организация, издадено в едномесечен срок.   

Документите се подават в деловодството на болницата – Благоевград, ул. Славянска №62, вх. А, ет. 7, всеки делничен ден от 09.00ч. до 17.00ч.

 

Срокът за подаване на документите е до 14.00ч. на 29.10.2019г.

 • Конкурсът ще се осъществи на два етапа:

1 етап - Подбор на кандидатите по документи ;
2 етап - Интервю с одобрените кандидати.

За допълнителна информация тел. 0893 623 237  

С доброволното предоставяне на документи и лична информация от кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответната свободна длъжност за специализант в „МБАЛ Пулс” АД.