Свободни места за лекари специализанти

       Свободни места за лекари специализанти в  ” МБАЛ Пулс” АД:

„МБАЛ Пулс” АД-Благоевград,  обявява свободни места за лекари, специализанти,  както следва:

 1. Лекар, специализант по „Нервни болести” – 1(едно) място;
 2. Лекар, специализант по "Вътрешни болести" - 1 (едно) място;
 3. Лекар, специализант по „Ортопедия и травматология” – 2(две) места;
 4. Лекар, специализант по „Образна диагностика” – 1(едно) място;
 5. Лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение” – 1(едно) място;
 6. Лекар, специализант по „Хирургия” – 2(две) места;
 7. Лекар, специализант по „Урология” – 1(едно) място;
 8. Лекар, специализант по „Пневмология и фтизиатрия” – 1(едно) място,
 9. Лекар, специализант по „Нефрология” – 1(едно) място.

 

При обявяване на конкурс, кандидатите подават в Деловодството на лечебното заведение следните документи:

1. Заявление за кандидатстване - свободен текст;

2. Копие от документ за самоличност;

3. Диплома за придобитата професионална квалификация (вкл. приложението с оценките) „Магистър – Лекар“  в Република България или документ, удостоверяващ правото на кандидата да упражнява съответната професия в Република България, когато професионалната квалификация е придобита в друга държава;

4. Удостоверение за членство на кандидата в Българския лекарски съюз;

5. Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, когато това е необходимо;

При провеждането на конкурс се вземат предвид:

 • средният успех от следването и от държавните изпити;
 • оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства;
 • резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства;
 • другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.).

Важно условие е кандидатите да не са осъждани с влязла в сила присъда за умишлени престъпления от общ характер.

За допълнителна информация тел. 0893 623 237